FAQ Przeglądy budowlane


Przeglądy budynków jednorodzinnych
Przeglądy budynków jednorodzinnych

Czy budynki jednorodzinne wymagają przeglądów budowlanych?

 

 

Wiele niejasności powstało w obszarze przeglądów budowlanych budynków jednorodzinnych.

Czy należy wykonywać przeglądy budowlane pięcioletnie dla budynków jednorodzinnych? Jakie przepisy zarzucają konieczność wykonania przeglądu budynku jednorodzinnego?

 

Poniżej przedstawiono wyciąg z przepisów Prawa budowlanego, zgodnie z którym Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych zwolnieni są z wykonywania przeglądów okresowych co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
"a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,"

 

Jednak na podstawie art 62.2.1, właściciele budynków jednorodzinnych, zobowiązani są do przeprowadzania corocznych kontroli w zakresie instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych i kominowych.

Ponadto obowiązek kontroli budynków jednorodzinnych dotyczy również kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, "polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;"

 

Na koniec należy dodać, że zgodnie art 64.2 właściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie ma obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego. Nie zwalnia go to jednak z przeprowadzania przeglądów i archiwizowania protokołów z kontroli okresowych budynku.

 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 62. Kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania

 

1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

 

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

 

2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, ust. 1.

 

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5–6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

 

 

Art 64 Prawa budowlanego

1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 podstawowe obowiązki projektanta ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1;