Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego


Nasza firma wykonyje

 

  • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego bdynków
  • aktualizacje bezpieczeństwa pożarowego budynków
  • plany ewakuacji budynków
  • analizy bezpieczeństwa pożarowego

 

Poniżej podstawowe akty prawne w zakresie ochrony pożarowej budynków

 

[pobierz] 0.3 MB ustawa-z-dnia-24-sierpnia-1991-r

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

[pobierz] 0.1 MB rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-admin

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

[pobierz] 0.1 MB rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-admin

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

[pobierz] 0.8 MB ustawa-z-dnia-7-lipca-1994-r

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

[pobierz] 0.6 MB rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-z-dnia-12-k

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Tekst ogłoszony

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Poznań
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Poznań

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej właściciel, zarządca lub użytkownik jest zobowiązany:
1) Przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
Komentarz: Wymagania te określone są min. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2) Wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe
i gaśnice.
Komentarz: Wymagania te określone są szczegółowo w Rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
3) Zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie
4) Zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.
Komentarz: Informacje w tym zakresie zawarte zostały w rozdziale 4 w Rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
5) Przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej
Komentarz: Przygotowanie budynku do akcji ratowniczej związane jest z wieloma czynnikami, min. z zapewnieniem dojazdu do budynku, które określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wwodę oraz dróg pożarowych.
6) Zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
7) Ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Komentarz: Informację na temat sposobu postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia zapewnia i wdraża Właściciel lub zarządca w ramach przygotowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku, której zakres określony został w §6.1 w Rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Przygotowanie lub aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego właściciel lub zarządca zleca np. Inspektorowi Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie z art. 4 pkt 2 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991r.
8) 1a. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.
Komentarz: faktycznie władający budynkiem to osoba lub firma, która prowadzi działalność w obiekcie.

 

 

Poniżej przykładowe obiekty, które obsługujemy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

 

 

Wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku prodykcyjno - magazynowego z częścią biurową Remark -Kayser
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku hotelu w Poznaniu
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku biurowego w Poznaniu
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku komnedy policji w Pniewach
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku produkcyjno-magazynowego Poznań
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku biurowo-magazynowego w Luboniu koło Poznania
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku biurowo-magazynowego w Dąbrowie koło Poznania
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynku WSB w Poznaniu